Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8642
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ và phương thức nuôi tới khả năng sinh trưởng và cho thịt cùa gà thương thẩm Sasso
Authors: Hải,Nguyễn Thị
Nhung,Hoàng Thị Hồng
Mỵ,Nguyễn Thị Thúy
Keywords: Nuôi gà
Chăn nuôi
Nông nghiệp
Sasso
Issue Date: 2009
Publisher: 
Citation: 1-6 tr.
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8642
Appears in Collections:Bài báo, tạp chí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf293.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.