Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8640
Title: Lựa chọn cơ cấu cây trồng vụ xuân hợp lý trên đất một vụ lúa ở miền núi có sự tham gia của nông dân tại huyện Chợ Mới Bắc Kạn
Authors: , Nguyễn Thu Thùy
Đặng,Nguyễn Thế
Keywords: Bắc Kạn
Cây lúa
Cây trồng
Nông nghiệp
Issue Date: 2009
Publisher: 
Citation: 1-6 tr.
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8640
Appears in Collections:Bài báo, tạp chí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf432.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.