Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8356
Title: Anfis và ứng dụng điều khiển thích nghi vị trí động cơ điện một chiều có thông số và tải thay đổi
Authors: Lãi, Lại Khắc
Dục,Phạm Hữu Đức
Keywords: Mạng nơron
Điều khiển tự động
Tự động hóa
Anfis
Issue Date: 2007
Publisher: 
Citation: tr. 86 - 81
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8356
Appears in Collections:Bài báo, tạp chí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf171.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.