Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/6397
Title: Giải pháp phát triển nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Authors: Vinh,Trần Đức
Keywords: Bắc Kạn
Thị xã
Đô thị hóa
Phát triển
Nông nghiệp
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
Citation: 91tr
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/6397
Appears in Collections:Đại học kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9213_192201215740LV2012_DHKTQTKD_TRANDUCVINH.pdf303.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.