Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/6396
Title: Đánh giá hiệu quả kinh tế của các phương thức sản xuất chè tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Authors: Hồng,Nguyễn Bích
Keywords: Thái Nguyên
Kinh tế
Phương thức sản xuất
Chè
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
Citation: 114tr
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/6396
Appears in Collections:Đại học kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9212_192201215441LV2012_DHKTQTKD_NGUYENBICHHONG.pdf228.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.