Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/6395
Title: Thực trạng sử dụng lao động và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Authors: Hà,Phạm Thị
Keywords: Thanh Ba
Giải quyết
Sử dụng
Lao động
Nông thôn
Phú Thọ
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
Citation: 102 tr
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/6395
Appears in Collections:Đại học kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9211_192201215039LV2012_DHKTQTKD_PHAMTHIHA.pdf309.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.