Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/6393
Title: Nghiên cứu mô hình kinh tế chuyển đổi cho các hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp ở huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên.
Authors: Xinh,Hồ Lương
Keywords: Thu hồi
Hộ nông dân
Mô hình
Kinh tế
Thái Nguyên
Phổ Yên
Nông nghiệp
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
Citation: 119 tr
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/6393
Appears in Collections:Đại học kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9209_1922012145327LV2012_DHKTQTKD_HOLUONGXINH.pdf328.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.