Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/6391
Title: Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển công tác dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên.
Authors: Nga,Nguyễn Thị
Keywords: Thái Nguyên
Lao động
Giải pháp
Thực trạng
Phát triển
Đào tạo chuyên nghiệp
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
Citation: 102 tr
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/6391
Appears in Collections:Đại học kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9207_1922012144244LV2012_DHKTQTKD_NGUYENTHINGA.pdf258.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.