Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/6390
Title: Công nghiệp hoá nông nghiệp, hiện đại hoá nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Authors: Hồng,Hà Thị Bích
Keywords: Tiến bộ
Khoa học công nghệ
Thái Nguyên
Nông thôn
Sản xuất
Thanh niên
Ứng dụng
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
Citation: 90 tr
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/6390
Appears in Collections:Đại học kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9206_192201214350LV2012_DHKTQTKD_HATHIBICHHONG.pdf288.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.