Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/6389
Title: Một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn vùng thu hồi đất huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Authors: Hồng,Lê Xuân
Keywords: Bắc Ninh
Quế Võ
Giải quyết
Đất
Thu hồi
Lao động
Nông thôn
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
Citation: 126 tr
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/6389
Appears in Collections:Đại học kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9205_1922012143141LV2012_DHKTQTKD_LEXUANHONG.pdf260.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.